Privaatsustingimused

1. SISSEJUHATUS

 1. AS-i Trigon Capital („Trigon“) jaoks on isikuandmete turvalisus oluline, mistõttu alljärgnevates privaatsustingimustes (edaspidi „Privaatsustingimused“) kirjeldatakse, kuidas Trigon kasutab ja kaitseb Teie andmeid.
 2. Isikuandmete töötlemisel järgime  isikuandmete töötlemise põhimõtteid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679).
 3. Palun tutvuge meie privaatsustingimustega põhjalikult enne meile isikuandmete edastamist ning meiega lepingute sõlmimist.
 4. Andmete koguja ja haldaja (vastutav töötleja): AS Trigon Capital, registrikood 10179709, aadress Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, e-post: trigon@trigoncapital.com

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE

 1. Teie isikuandmeid võidakse koguda ja töödelda, kui (a) registreerute uudiskirjade saajaks, (b) väljendate huvi meie projekti vastu ja registreerute selle kohta info saamiseks, (c) sõlmite meiega lepingu või peate lepingueelseid läbirääkimisi, (d) külastate meie arenduse veebilehte.
 2. Kogutavad isikuandmed võivad muu hulgas sisaldada järgmisi andmeid ja nende muudatusi: ees- ja perekonnanimi, isikukood/sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress, ettevõte (vajadusel), sugu, perekonnaseis.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

 1. Teie isikuandmeid võidakse koguda ja töödelda alljärgnevatel eesmärkidel:
  1. Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti Teie nõusolekul Teile pakkumiste tegemiseks;
  2. meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
  3. veebilehe külastatavuse, statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks veebilehe kasutamise kohta;
  4. turundusmaterjalide esitamise otstarbel töödelda juhul, kui olete andnud selleks enda nõusoleku.
 2. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek või seadused ja muud õigusaktid.

4. ISKUANDMETE SÄILITAMINE JA EDASTAMINE

 1. Salvestame ja säilitamine Teie poolt edastatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele. Säilitame Teie isikuandmeid ainult niikaua, kuni see on vajalik andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või meie õigustatud huvist lähtuvalt.
 2. Edastame Teie isikuandmeid üksnes ulatuses ja vormis, mis on vajalik andmete töötlemise eesmärgi täitmiseks.
 3. Meil on vajaduse korral õigus edastada Teie isikuandmeid meie volitatud töötlejatele, näiteks raamatupidamisettevõte, audiitor, IT partner, reklaami-ja turunduspartnerid. Trigon kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kes on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid vastavuses käesolevate Privaatsustingimustega ja kehtiva seadusandluse kohaselt.
 4. Meie arenduses Teile kinnisvara müümise korral edastame Teie vajalikke andmeid notaribüroole. Lisaks on meil kohustus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kellele edastamise kohustus tuleneb seadusest (nt maksuhaldur, kohus).

5. ANDMETE PRIVAATSUS

 1. Teie isikuandmete kaitsmiseks rakendame vajalikke ettevaatusabinõusid. Kõik veebilehe külastamise ja lepingute sõlmimise ja nende ettevalmistamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Andmete edastamine võib toimuda ainult punktis 4 kirjeldatud viisiil

6. TEIE ÕIGUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL

 1. Teie isikuandmete töötlemisel on teil seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Teil järgmised õigused:
  1. õigus taotleda juurdepääsu Teie kohta käivatele isikuandmetele;
  2. õigus nõuda andmete parandamist;
  3. õigus nõuda andmete kustutamist;
  4. õigus piirata isikuandmete töötlemist;
  5. õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  6. õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
  7. õigus, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
  8. õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
  9. õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.
 2. Selleks, et oma ülalloetletud õigusi rakendada, võtke palun meiega ühendust ülal märgitud kontaktidel.

7. KÜPSISTE KASUTAMINE

 1. Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Teie seadmesse.
 2. Küpsiste kasutamisel kogutakse andmeid. Meie veebilehte kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.
 3. Küpsiste kasutamisega kogutavaid andmeid kogutakse selleks, et
  1. võimaldada kasutusmugavus;
  2. kindlustada parim teenuse kvaliteet;
  3. koguda statistilisi andmeid ja fikseerida kasutusharjumused;
  4. sobivamate turundusteadete ja pakkumiste edastamiseks;
  5. veebilehe arendamise jaoks andmete kogumiseks;
 4. Kasutame veebilehel järgnevaid küpsiseid:
  1. Püsivad küpsised, mis jäävad teie arvutisse ka pärast veebilehe sulgemist. Püsifaile kasutatakse näiteks selleks, et veebileht saaks teid ära tunda teistkordsel külastusel ja näidata Teile Teie jaoks kohandatud sisu.
  2. Ajutised küpsised, mis eemaldatakse teie arvutist pärast veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud teie kasutusmugavuse parandamiseks, näiteks keelevaliku meeldejätmiseks.
  3. Kolmandate osapoolte (nt Facebook ja Google) küpsised, mida kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumiseks ja asjakohasemate reklaamide näitamiseks.
 5. Teil on võimalik küpsiste lubamist või keelamist seadistada läbi enda veebibrauseri sätete. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe kõik funktsioonid Teile saadaval.

8. LÕPPSÄTTED

 1. Trigon on õigustatud Privaatsustingimusi igal ajal muutma. Muudetud Privaatsustingimused jõustuvad nende avaldamisel veebilehel.
 1. Privaatsustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.